PLANOWANIE ENERGETYCZNE

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to poprawa jakości powietrza w gminie, dzięki realizacji programów efektywnościowych

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii i paliw

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to większy udział Energii Odnawialnej w bilansie energetycznym gminy

Czym jest PGN?

PGN, czyli Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem  tworzonym na poziomie lokalnym, który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020

więcej ...
Zarządzanie energią w gminie?

Zarządzanie energią w gminie, to długotrwały proces gromadzenia danych na temat wielkości zużycia i kosztów nośników energii zużywanych przez obiekty użyteczności publicznej oraz infrastruktury komunalnej. Gromadzone dane o zużyciach nośników energii w połączeniu z informacjami o stanie technicznym budynków, urządzeń pozwalają na prowadzanie procesu optymalizacji zużycia energii oraz kosztów, poprzez wdrażanie działań bezinwestycyjnych (dobór mocy umownych, grup taryfowych), a także inwestycyjnych. 

więcej...

Czym jest plan energetyczny?

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne z 1997r. Art. 19. Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

więcej...

O nas

NOWA ENERGIA Doradcy Energetyczni Sp.j. zajmuje się m.in. opracowywaniem profesjonalnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

www.nowa-energia.pl

 

Przejdź do swojej Gminy

 


I

Czym jest PGN?

 

Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. 

W sierpniu 2011 roku Rada Ministrów przyjęła założenia dla Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zakłada on rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju oraz cele szczegółowe, które powinny zostać uwzględnione w planach gminnych, oczywiście w odniesieniu do uwarunkowań lokalnych:

 • rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
 • poprawa efektywności energetycznej,
 • poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,
 • rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
 • zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,
 • promocja nowych wzorców konsumpcji.  

I

Po co PGN?

 

Gminy (lub ich związki) powinny przygotowywać Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) , ponieważ posiadanie planu będzie jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną. EFRR obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy finansowane przez fundusze ochrony środowiska.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zatem strategicznym dokumentem tworzonym na poziomie lokalnym (gminy lub ich związków), który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj. do:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu, w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu.

Najważniejsze korzyści wynikające ze sporządzenia Planu dotyczą:

 • możliwości przyjęcia realnych do wykonania celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, udziału OZE i ograniczenia zużycia energii w gminach (włączenie się gminy w cele klimatyczne Polski i UE).
 • zebrania w jednym dokumencie możliwych do realizacji pod względem ekonomicznym oraz społecznym przedsięwzięć z zakresu środowiska i energetyki poprzez uwzględnienie ich w Wieloletnich Planach Finansowych (optymalizacja wykorzystania środków z perspektywy UE na lata 2014 – 2020).
 • PGN jako program wyznaczający kierunki i ujednolicający politykę gminy w zakresie środowiska i gospodarki energetycznej.
 • zbudowania modelu finansowania przedsięwzięć w oparciu o Plan.
 • zwiększenia szans w ubieganiu się o dotacje środków UE na inwestycje w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020,
 • poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

Jeśli w Gminie planowane są w najbliższych latach inwestycje związane z efektywnością energetyczną, takie jak:

 • termomodernizacja i rozbudowa obiektów użyteczności publicznej,
 • wdrażanie obszarowych programów, np. ograniczenia niskiej emisji, wykorzystania OZE,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • budowa nowych źródeł energii,
 • wymiana lub zakup nowych jednostek taboru komunikacji miejskiej,
 • modernizacja lokalnych źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych,
 • modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej,
 • inne działania z zakresu efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza czy wykorzystania źródeł energii odnawialnej,

zachęcamy Państwa do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

I

Dla kogo PGN?

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dla GMINY, ale nie w sensie urzędu lecz całej lokalnej społeczności i gospodarki, włącznie z budownictwem mieszkaniowym, usługami i handlem, produkcją, transportem publicznym i prywatnym, gospodarką odpadami, zaopatrzeniem w ciepło, energię i paliwa. Plan wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych we wszystkich wymienionych sektorach. W sposób naturalny jednostka samorządowa wykonując taki plan wyznacza przede wszystkim sobie konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez realizację działań w obiektach użyteczności publicznej, gminnych budynkach mieszkalnych, infrastrukturze drogowej, oświetleniu ulicznym, parków i skwerów.

Nie oznacza to że Plan powinien skupiać się jedynie na działaniach gminy, do Planu powinny być włączone wszystkie sektory, w dobrze pojmowanym własnym interesie.

Kto powinien włączyć się do współtworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

Oprócz Urzędu Gminy (Miasta) przede wszystkim powinny to być:

 • Obiekty użyteczności publicznej,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Budynki mieszkalne indywidualne (daje to gminie możliwość tworzenia programów obszarowych, jak: Programy ograniczania niskiej emisji, Programy wykorzystania odnawialnych źródeł energii, itp.
 • Obiekty handlu, usług, drobnej wytwórczości,
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • Gospodarstwa rolne,
 • Przedsiębiorstwa energetyczne (ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazownicze),
 • Przedsiębiorstwa transportowe,
 • i inne podmioty działające na terenie danej gminy.

I

Skąd i dla kogo pieniądze?

 

Przede wszystkim środki unijne. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), którego podstawowym celem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony środowiska w krajach UE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Kto najbardziej skorzysta ze wsparcia?

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

Priorytety PO IiŚ 2014-2020:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki – alokacja z FE 1 828,4 mln euro:

 • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), 
 • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym, 
 • promowanie strategii niskoemisyjnych, 
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, rozwój wysokosprawnej kogeneracji. 

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – alokacja z FE 3 508,2 mln euro:

 • rozwój infrastruktury środowiskowej, 
 • dostosowanie do zmian klimatu, 
 • ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej, 
 • poprawa jakości środowiska miejskiego. 

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego – alokacja z FE 9 532,4 mln euro:

 • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T, 
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, 
 • transport intermodalny, morski i śródlądowy. 

4. Infrastruktura drogowa dla miast – alokacja z FE 2 970,3 mln euro:

 • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z ośrodków miejskich, budowa obwodnic). 

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce – alokacja z FE 5 009,7 mln euro:

 • rozwój kolei w TEN-T, poza tą siecią i kolei miejskich. 

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – alokacja z FE 2 349,2 mln euro:

 • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych. 

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – alokacja z FE 1 mld euro:

 • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej, 
 • budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego, 
 • przebudowa terminala LNG. 

8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego – alokacja z FE 467,3 mln euro:

 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych. 

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – alokacja z FE 468,3 mln euro:

 • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem, 
 • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego. 

10. Pomoc techniczna – alokacja z FE 330 mln euro.