PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE BRZESZCZE

 

 

Informacja o PGN dla Brzeszcz

 

Uchwałą nr XXXIV/343/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze, Rada Miejska w Brzeszczach powierzyła realizację tego zadnia Burmistrzowi Miasta i Gminy Brzeszcze.

Gmina Brzeszcze w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu (78.412,50 zł) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze”.

Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze”. Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Brzeszcze. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla (CO2), niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Wykonawcą Planu w Gminie Brzeszcze jest firma NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp. Jawna, ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice www.nowa-energia.pl

 

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.


 

Dlaczego w Brzeszczach przygotowywany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

 

Gmina Brzeszcze przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), ponieważ jego posiadanie będzie jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną. EFRR obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy finansowane przez fundusze ochrony środowiska.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 grudnia 2014 r. przyjął ostateczną wersję projektu REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. Program został przekazany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej. Na realizację programu zostanie przeznaczone 2 878,2 mln euro z funduszy europejskich, w tym 2 068,6 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych, spośród których największe środki zaplanowano na działania inwestycyjne w ramach regionalnej polityki energetycznej i infrastruktury transportowej. Są to:

OŚ PRIORYTETOWA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA obejmująca następujące priorytety:

  • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE).
  • Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania OZE przez przedsiębiorstwa.
  • Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.
  • Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
  • Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizacje miast, rekultywację i dekontaminację terenów przemysłowych, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu – działania związane z ograniczeniem zjawiska niskiej emisji.
 

OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, której głównym celem jest tworzenie nowoczesnego systemu transportowego obejmuje następujące priorytety:

  • Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe).
  • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu.

 

Ankietyzacja na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Zakres merytoryczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie.

Proces ankietyzacji mieszkańców gminy oraz podmiotów działających na jej terenie został zakończony. Serdecznie dziękujemy w imieniu przedstawicieli Gminy Brzeszcze oraz swoim jako wykonawcy Planu za współpracę i poświęcony na wypełnienie ankiet czas. 


Kontakt z nami

Adres korespondencyjny :

NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp.j.
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice

Arkadiusz Osicki, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: a.osicki@nowa-energia.pl

Tomasz Zieliński, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: t.zielinski@nowa-energia.pl

W Urzędzie Gminy Brzeszcze sprawą zajmował się:

Pan Łukasz Jończy - Główny Specjalista d/s Promocji i Rozwoju, tel. 32 77 28 562


Dziękujemy za współpracę,


Projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko