PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA JASTARNI

Autor: NEDE

 

 

Informacja o PGN dla Gminy Miasta Jastarni

 
 

Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Jastarni” oraz elementów do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Jastarnia. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument ma za zadanie określić listę działań w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmuje swoim zakresem również stworzenie bazy danych z inwentaryzacji emisji (CO2), niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Wykonawcą Planu dla Gminy Miasta Jastarni jest firma NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.j., ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice www.nowa-energia.pl

 

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

 

 

Dlaczego w Jastarni przygotowuje się Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

 
 

Gmina Jastarnia opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), ponieważ jego posiadanie jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną. EFRR obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy finansowane przez fundusze ochrony środowiska.

Zarząd Województwa Pomorskiego w dn. 3 marca br. uchwałą nr 196/20/15 przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  zatwierdzony decyzją C(2015) 908 przez Komisję Europejską w dn. 12 lutego 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

RPO WP 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020). Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP 2014-2020 zdeterminowane są także zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) w zakresie: rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), transportu (Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan), które są bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania zdiagnozowane w SRWP 2020.  Istotna będzie zgodność i realny wpływ każdego z finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 projektów na realizację zapisów SRWP 2020 oraz odpowiedniego RPS.

RPO WP 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 1,86 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR z EFRR i 524,6 mln EUR z EFS. Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mln EUR wyższa od Programu na lata 2007-2013, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, będącym w dyspozycji władz regionalnych.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 wyraźnie określa, że jednym z priorytetów jest wspieranie przejścia gospodarki województwa na niskoemisyjną:

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 10.  ENERGIA – 215,0 mln euro

Działania osi ukierunkowane są na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie pomorskim, zwiększenie efektywności energetycznej szczególnie w sektorze budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, wzrost sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej, racjonalizacja zużycia energii przez mieszkańców oraz rozwój energetyki prosumenckiej.

  • Działanie 10.1. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT,
  • Działanie 10.2. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne i pozadotacyjne,
  • Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne i pozadotacyjne,
  • Działanie 10.4. Redukcja emisji,

OŚ PRIORYTETOWA 9 – MOBILNOŚĆ – 357,2 mln euro

Działania osi ukierunkowane są na lepszą dostępność transportową regionu, umocnienia pozycji transportu zbiorowego oraz efektywnych połączeń regionalnego - drogowego i kolejowego - układu transportowego z systemem krajowym i europejskim poprzez inwestycje skupiające się w transporcie zbiorowym w miejskich obszarach funkcjonalnych, także regionalnej infrastrukturze kolejowej i drogowej.

  • Działanie 9.1. Transport miejski - mechanizm ZIT,
  • Działanie 9.2. Regionalan infrastruktura kolejowa - mechanizm ZIT,
  • Działanie 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa.

 

Ankietyzacja na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Zakres merytoryczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie.