PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

 

 

Informacja o PGN dla Gminy Kudowa-Zdrój

 
 

Rada Gminy Kudowa-Zdrój w dniu 26 kwietnia 2016 r. przyjęła  „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój”.

Realizacja projektu umożliwiła aktualną ocenę stanu powietrza w Kudowie-Zdroju. Dodatkowo analizie została poddana gospodarka energetyczna Gminy. Przyjęty dokument nakreśla działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmowała swoim zakresem również stworzenie bazy danych z inwentaryzacji emisji (CO2), niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Wykonawcą Planu dla Gminy Kudowa-Zdrój jest firma NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.j., ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice www.nowa-energia.pl

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

 

 

Dlaczego w Kudowie przygotowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

 
 

Kudowa-Zdrój przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), ponieważ jego posiadanie jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną. EFRR obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy finansowane przez fundusze ochrony środowiska.

18 grudnia 2014 roku Komisja Europejska przyjęła „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 mld 618,9 mln euro) i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego (554,4 mln euro). Na cały Program została przeznaczona kwota 2 miliardów 252 milionów Euro.

Projekt Programu, który powstał w UMWD, po tym, jak został zatwierdzony przez Zarząd Województwa oraz Sejmik Województwa Dolnośląskiego, został przesłany do Komisji Europejskiej w kwietniu 2014 roku. KE odesłała go w sierpniu ze swoimi uwagami i zaleceniami. Od września do grudnia przedstawiciele województwa dolnośląskiego uczestniczyli w 5 sesjach negocjacyjnych z KE w Warszawie i Brukseli. 12 grudnia 2014 roku projekt Programu został przesłany do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej, a 18 grudnia KE go przyjęła.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 wyraźnie określa, że jednym z priorytetów jest wspieranie przejścia gospodarki województwa dolnośląskiego na niskoemisyjną:

 
 

OŚ PRIORYTETOWA 3 - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 392,3 mln euro

Działania osi ukierunkowane są na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim, zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP, budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach w regionie, jak również wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

 1. Cel Tematyczny 3. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, wg listy Priorytetów Inwestycyjnych:
 • PI 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
 • PI 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP,
 • PI 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
 • PI 3.4.  Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,
 • PI 3.5.  Wysokosprawna kogeneracja

OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT – 340,6 mln euro

Działania osi ukierunkowane są na lepszą dostępność transportową regionu, poprawę funkcjonalności linii kolejowych.

 1. Cel Tematyczny 5. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, wg listy Priorytetów Inwestycyjnych:
 • PI 5.1. Drogowa dostępność transportowa,
 • PI 5.2. System transportu kolejowego,

Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej?

Plan gospodarki niskoemisyjnej, pomimo lokalnego charakteru działań, odpowiada na globalne problemy związane z działalnością człowieka. Jego przesłanie jest jasne: to każdy z nas jest w mniejszym lub większym stopniu odpowiedzialny za jakość środowiska, w którym funkcjonujemy. Dlatego też, Plan oprócz szans jakie stwarza, stawia także szereg nowych wyzwań  zarówno przed jednostkami publicznymi, jak również przed każdym uczestnikiem lokalnego rynku energii. Powodzenie jego realizacji zależy w dużym stopniu od zaangażowania zasobów ludzkich jak i środków finansowych, w tym środków zewnętrznych spoza budżetu gminy.

Plan poprzedzony został szczegółowym bilansem energetycznym Gminy z uwzględnieniem wszystkich grup konsumentów oraz producentów i dostawców energii funkcjonujących na jej terenie. Pozwoliło to na określenie stanu bazowego w zakresie zużycia energii oraz wielkości emisji do atmosfery dwutlenku węgla (CO2), a także na przeprowadzenie prognozy zmian tych parametrów do roku 2020 w scenariuszu rozwoju Gminy w warunkach podobnych do dotychczasowego rozwoju oraz warunkach świadomie planowanej i kontrolowanej gospodarki niskoemisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój o z założenia będzie realizowany do roku 2020, jednakże skutki poszczególnych działań będą miały charakter długofalowy.

Zakłada się, iż w celu osiągnięcia celów strategicznych do 2020 roku, w Gminie Kudowa-Zdrój wdrożonych zostanie szereg zadań zarówno inwestycyjnych, jak nieinwestycyjnych. Działania są pogrupowane wg sektorów:

Użyteczność publiczna

 • Aktualizacja strategicznych dokumentów związanych z gospodarką energetyczną gminy,
 • Wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania energią w gminie,
 • Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych,
 • Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój,
 • Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kudowa-Zdrój,
 • Modernizacja obiektów użyteczności publicznej i technologicznych przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
 • Kompleksowa termomodernizacja Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci "Orlik",
 • Kompleksowa termomodernizacja Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Kudowie-Zdroju.

Mieszkalnictwo:

 • Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Kudowa-Zdrój,
 • Wdrożenie programu wsparcia mieszkańców w zakresie energetyki prosumenckiej,
 • Ograniczanie niskiej emisji i termomodernizacja budynkach komunalnych i socjalnych w zasobie Gminy,
 • Ograniczanie niskiej emisji i termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach wspólnot mieszkaniowych,
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie-Zdroju.

Handel, usługi, przedsiębiorstwa:

 • Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach,
 • Kompleksowa termomodernizacja obiektu WRZOS Pokoje gościnne Mała gastronomia.

Ponadto przewiduje się, że dla każdej grupy odbiorców energii w całym okresie realizacji Planu organizowane będą akcje społeczne związane z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz z efektywnym i ekologicznym transportem.

 

Kontakt z nami


Adres e-mail : kudowa@e-pgn.pl

Adres korespondencyjny :

NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp.j.
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice

Arkadiusz Osicki, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: a.osicki@nowa-energia.pl

Tomasz Zieliński, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: t.zielinski@nowa-energia.pl

W Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju sprawą zajmuje się:

Pan Marcin Bernat - Główny Specjalista w Referacie Zarządzania Funduszami i Promocji, tel. 74 86 21 721 lub e-mail: marcin.bernat@kudowa.pl


Dziękujemy za współpracę