AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

 

 

Informacja o aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia ciepło ..."

 
 

Gmina Kudowa-Zdrój, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy Prawo Energetyczne, przystąpiła do opracowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój”.


Zakres merytoryczny „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżącego zużycia nośników energii przez wszystkie grupy odbiorców (użytkowników energii) działających na terenie Gminy. Z drugiej strony niezbędne jest również oszacowanie przyszłego poziomu zużycia energii, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na terenie Gminy.


Wykonawcą aktualizacji Planu dla Gminy Kudowa-Zdrój jest firma NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.j., ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice www.nowa-energia.pl

 

 

Zakres założeń do planu zaopatrzenia w energię oraz procedura legislacyjna?

 


Projekty założeń i ich aktualizacje muszą spełniać wymagania określone w Ustawie Prawo Energetyczne tj. zawierać:

 • Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy (charakterystyka systemów energetycznych, bilans potrzeb energetycznych w zakresie: ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych oraz pozostałych nośników energii)
 • Diagnozę stanu środowiska,
 • Określenie stanu docelowego zaopatrzenia gminy w nośniki energetyczne (określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie nośników energii oraz przedstawienie potencjalnych efektów, propozycje rozwoju i modernizacji systemów energetycznych z uwzględnieniem prognozowanych potrzeb energetycznych gminy, ocena możliwości i propozycje wykorzystania odnawialnych zasobów energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, stan powietrza przy uwzględnieniu prognoz zużycia energii),
 • Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej;
 • Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
 • Określenie zakresu współpracy z innymi gminami,
 • Wskazania i rekomendacje odnośnie realizacji działań kierunkowych w oparciu o dostępne źródła pomocowego finansowania.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne z 1997r. Art. 19. Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. Ponadto Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
Rada Gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

Przy opracowywaniu planu często rozszerza się zakres Planu określony przez Ustawę Prawo Energetyczne o inne przydatne elementy związane z zarządzaniem energią w gminie, takie jak:
 • analizy w zakresie prawidłowości doboru grup taryfowych oraz mocy umownych dla wszystkich sieciowych nośników energii (gazu, ciepła, energii elektrycznej) z określeniem potencjalnych oszczędności kosztów za te nośniki,
 • audyty energetyczne wybranych budynków użyteczności publicznej,
 • wdrożenie Systemu Zarządzania Energią dla obiektów będących majątkiem gminy,
 • raport – analiza zużycia oraz kosztów ciepła, energii elektrycznej i gazu ziemnego w obiektach użyteczności publicznej.
 
 

 

Kontakt z nami


Adres e-mail : kudowa@e-pgn.pl

Adres korespondencyjny :

NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp.j.
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice

Arkadiusz Osicki, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: a.osicki@nowa-energia.pl

Tomasz Zieliński, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: t.zielinski@nowa-energia.pl

W Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju sprawą zajmuje się:

Pani Dorota Dąbrowska - Inspektor ds. Infrastruktury Komunalnej w Refercie Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Środowiska tel. 74 86-21-722 lub e-mail: dorota.dabrowska@kudowa.pl

Dziękujemy za współpracę