PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LUBLINIEC

 

 

Informacja o PGN dla Lublińca

 

Uchwałą nr 422/XXXVIII/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lubliniec, Rada Miejska w Lublińcu powierzyła realizację tego zadnia Burmistrzowi Miasta Lublińca.

Gmina Lubliniec w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu (27.183,00 zł) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec”.

Głównym celem projektu było opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec”. Realizacja projektu umożliwiła aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Lubliniec. Dodatkowo analizie została poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych z inwentaryzacji emisji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Wykonawcą Planu dla Gminy Lubliniec jest firma NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.j., ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice www.nowa-energia.pl

 

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.


 

Dlaczego w Lublińcu przygotowywany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

 

Gmina Lubliniec przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), ponieważ jego posiadanie będzie jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną. EFRR obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy finansowane przez fundusze ochrony środowiska.

Projekt REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 - Uchwała nr 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 r. wyraźnie określa że jednym z priorytetów jest wspieranie przejścia gospodarki województwa śląskiego na niskoemisyjną:

(...) OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

  1. Cel Tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, wg listy Priorytetów Inwestycyjnych:
  • 4.a. Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
  • 4.b. Wzrost efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw,
  • 4.c. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
  • 4.d. Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów,
  • 4.e. Zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji
 

 

Ankietyzacja na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Zakres merytoryczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie.

Proces ankietyzacji mieszkańców miasta oraz podmiotów działających na jego terenie został zakończony. Serdecznie dziękujemy w imieniu przedstawicieli Gminy Lubliniec oraz swoim jako wykonawcy Planu za współpracę i poświęcony na wypełnienie ankiet czas. 


 

Kontakt z nami

Adres korespondencyjny:

NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp.j.
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice

Arkadiusz Osicki, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: a.osicki@nowa-energia.pl

Tomasz Zieliński, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: t.zielinski@nowa-energia.pl

W Urzędzie Miasta Lubliniec sprawą zajmował się:

Pan Krzysztof Klepacz - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju , tel. 34 353 01 00 w. 148


Dziękujemy za współpracę,Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko