PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA ŚWIDNICA

 

 

Informacja o PGN dla Gminy Świdnica

 

Uchwałą nr XXIX/355/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Świdnicy, Rada Miejska w Świdnicy powierzyła realizację tego zadnia Prezydentowi Miasta Świdnicy.

Gmina Miasto Świdnica w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu (55.411,50 zł) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica”.

Głównym celem projektu było opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica”. Realizacja projektu umożliwiła aktualną ocenę stanu powietrza w Mieście Świdnicy. Dodatkowo analizie poddana została gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmowała swoim zakresem również stworzenie bazy danych z inwentaryzacji emisji (CO2), niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Wykonawcą Planu dla Miasta Świdnica jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energi, ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice www.fewe.pl we współpracy z firmą NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.j., ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice www.nowa-energia.pl

 

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.


 

Dlaczego w Świdnicy przygotowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

 

Miasto Świdnica przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), ponieważ jego posiadanie będzie jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną. EFRR obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy finansowane przez fundusze ochrony środowiska.

18 grudnia 2014 roku Komisja Europejska przyjęła „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 mld 618,9 mln euro) i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego (554,4 mln euro). Na cały Program została przeznaczona kwota 2 miliardów 252 milionów Euro.

Projekt Programu, który powstał w UMWD, po tym, jak został zatwierdzony przez Zarząd Województwa oraz Sejmik Województwa Dolnośląskiego, został przesłany do Komisji Europejskiej w kwietniu 2014 roku. KE odesłała go w sierpniu ze swoimi uwagami i zaleceniami. Od września do grudnia przedstawiciele województwa dolnośląskiego uczestniczyli w 5 sesjach negocjacyjnych z KE w Warszawie i Brukseli. 12 grudnia 2014 roku projekt Programu został przesłany do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej, a 18 grudnia KE go przyjęła. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 wyraźnie określa, że jednym z priorytetów jest wspieranie przejścia gospodarki województwa dolnośląskiego na niskoemisyjną:

 

OŚ PRIORYTETOWA 3 - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 392,3 mln euro

Działania osi ukierunkowane są na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim, zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP, budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach w regionie, jak również wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

  1. Cel Tematyczny 3. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, wg listy Priorytetów Inwestycyjnych:
  • PI 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
  • PI 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP,
  • PI 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
  • PI 3.4.  Wdrażanie strategii niskoemisyjnych,
  • PI 3.5.  Wysokosprawna kogeneracja

OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT – 340,6 mln euro

Działania osi ukierunkowane są na lepszą dostępność transportową regionu, poprawę funkcjonalności linii kolejowych.

  1. Cel Tematyczny 5. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, wg listy Priorytetów Inwestycyjnych:
  • PI 5.1. Drogowa dostępność transportowa,
  • PI 5.2. System transportu kolejowego,

 

Ankietyzacja na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Zakres merytoryczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie.

Proces ankietyzacji mieszkańców miasta oraz podmiotów działających na jego terenie został zakończony. Serdecznie dziękujemy w imieniu przedstawicieli Miasta Świdnicy oraz swoim jako wykonawcy Planu za współpracę i poświęcony na wypełnienie ankiet czas. 


Kontakt z nami

Adres:

NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp.j.
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice

Arkadiusz Osicki, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: a.osicki@nowa-energia.pl

Tomasz Zieliński, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: t.zielinski@nowa-energia.pl

W Urzędzie Miejskim w Świdnicy sprawą zajmowała się:

Pani Urszula Urbaniak - Podinspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej, tel. (74) 856 28 80


Dziękujemy za współpracę


Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Świdnica” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko