PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

 

 

Informacja o PGN dla Konstancina-Jeziorny

 

Uchwałą nr 493/VI/39/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna powierzyła realizację tego zadnia Burmistrzowi Gminy Konstancina-Jeziorna.

Gmina Konstancin-Jeziorna w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu (46.786,13 zł) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.

Głównym celem projektu było opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”. Realizacja projektu umożliwiła aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Konstancin-Jeziorna. Dodatkowo analizie została poddana gospodarka energetyczna Gminy. Opracowany dokument nakreśla działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmowała swoim zakresem również stworzenie bazy danych z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla (CO2), niezbędne szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz promocję projektu.

Wykonawcą Planu dla Gminy Konstancin-Jeziorna jest firma NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp. Jawna, ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice www.nowa-energia.pl

 

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.


 

Dlaczego w Konstancinie-Jeziornie przygotowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

 
 

Gmina Konstancin-Jeziorna przygotowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), ponieważ jego posiadanie jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną. EFRR obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy finansowane przez fundusze ochrony środowiska.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 18 grudnia 2014 r. przyjął ostateczną wersję projektu REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020. Program został przekazany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej. 

Na realizację programu zostanie przeznaczone 2 089,8 mln euro z funduszy europejskich, w tym 1 544,7 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 545,2 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program składa się z 11 osi priorytetowych, spośród których największe środki zaplanowano na działania inwestycyjne w ramach regionalnej polityki energetycznej i infrastruktury transportowej. Są to:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 wyraźnie określa, że jednym z priorytetów jest wspieranie przejścia gospodarki województwa na niskoemisyjną:

OŚ PRIORYTETOWA IV - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 324,4 mln euro

Działania osi ukierunkowane są na zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie mazowieckim, zwiększenie efektywności energetycznej w MŚP, budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach w regionie.

Cel Tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, wg listy Priorytetów Inwestycyjnych:

  • PI 4.a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • PI 4.b. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym,
  • PI 4.c. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu,

OŚ PRIORYTETOWA VII – ROZWÓJ REGIONALNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO – 367,3 mln euro

Działania osi ukierunkowane są na lepszą dostępność transportową regionu, poprawę funkcjonalności linii kolejowych.

Cel Tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, wg listy Priorytetów Inwestycyjnych:

  • PI 7.b.  Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi,
  • PI 5.2. Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu,

 

Ankietyzacja na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej?

Zakres merytoryczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) obejmował m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne było oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie.

Proces ankietyzacji mieszkańców gminy oraz podmiotów działających na jej terenie został zakończony. Serdecznie dziękujemy w imieniu przedstawicieli Gminy Konstancin-Jeziorna oraz swoim jako wykonawcy Planu za współpracę i poświęcony na wypełnienie ankiet czas. 


Kontakt z nami


Adres korespondencyjny :

NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp.j.
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice

Arkadiusz Osicki, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: a.osicki@nowa-energia.pl

Tomasz Zieliński, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: t.zielinski@nowa-energia.pl

W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna sprawą zajmowała się:

Pani Beata Michalak - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 484 25 92


Dziękujemy za współpracę,


Projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko