PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA RACIBORZA

 

 

Informacja o PGN dla Miasta Raciborza

 
 

Przyjęty przez Radę Miasta Racibórz w dniu 23 marca 2016 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy jego jakości, zwiększenia w bilansie energetycznym gminy udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także zwiększenia efektywności energetycznej, czyli lepszego gospodarowania zużywanych na co dzień nośników energii.

Miasto Racibórz na opracowanie planu uzyskało wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wykonawcą Planu dla Miasta Raciborza jest firma NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.j., ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice www.nowa-energia.pl

 
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej, pomimo lokalnego charakteru działań, odpowiada na globalne problemy związane z działalnością człowieka. Jego przesłanie jest jasne: to każdy z nas jest w mniejszym lub większym stopniu odpowiedzialny za jakość środowiska, w którym funkcjonujemy. Dlatego też, Plan oprócz szans jakie stwarza, stawia także szereg nowych wyzwań  zarówno przed jednostkami publicznymi, jak również przed każdym uczestnikiem lokalnego rynku energii. Powodzenie jego realizacji zależy w dużym stopniu od zaangażowania zasobów ludzkich jak i środków finansowych, w tym środków zewnętrznych spoza budżetu Miasta.

Plan poprzedzony został szczegółowym bilansem energetycznym Miasta z uwzględnieniem wszystkich grup konsumentów oraz producentów i dostawców energii funkcjonujących na terenie Raciborza. Pozwoliło to na określenie stanu bazowego w zakresie zużycia energii oraz wielkości emisji do atmosfery dwutlenku węgla (CO2), a także na przeprowadzenie prognozy zmian tych parametrów do roku 2020 w scenariuszu rozwoju Miasta w warunkach podobnych do dotychczasowego rozwoju oraz warunkach świadomie planowanej i kontrolowanej gospodarki niskoemisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Raciborza z założenia będzie realizowany do roku 2020, jednakże skutki poszczególnych działań będą miały charakter długofalowy.

 
 

 

Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej?

 

Zakłada się, iż w celu osiągnięcia celów strategicznych do 2020 roku, w Raciborzu wdrożonych zostanie szereg zadań zarówno inwestycyjnych, jak nieinwestycyjnych. Działania są pogrupowane wg sektorów:

Użyteczność publiczna

 • Aktualizacja strategicznych dokumentów związanych z gospodarką energetyczną gminy,
 • Wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania energią w mieście,
 • Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych,
 • Poprawa efektywności energetycznej miejskich obiektów użyteczności publicznej,
 • Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego,
 • Poprawa efektywności energetycznej niegminnych obiektów użyteczności publicznej.

Mieszkalnictwo:

 • Ograniczanie niskiej emisji w Raciborzu,
 • Wdrożenie programu wsparcia mieszkańców w zakresie energetyki prosumenckiej,
 • Ograniczanie niskiej emisji i zużycia energii w budynkach zasobu Gminy,
 • Ograniczanie niskiej emisji i termomodernizacja budynków w zasobach wspólnot mieszkaniowych,
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych.

Handel, usługi, przedsiębiorstwa:

 • Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach,
 • Modernizacja źródeł ciepła, sieci ciepłowniczej i węzłów ciepłowniczych Zakładu Cieplnego Racibórz.

Transport:

 • Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi komunikacji miejskiej,
 • Modernizacja infrastruktury drogowej.

Ponadto przewiduje się, że dla każdej grupy odbiorców energii w całym okresie realizacji Planu organizowane będą akcje społeczne związane z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz z efektywnym i ekologicznym transportem.

 

Dlaczego w Raciborzu przyjęto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

 
 

Miasto Racibórz przyjęło Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), ponieważ jego posiadanie jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną. EFRR obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy finansowane przez fundusze ochrony środowiska.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 - Uchwała nr 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 r. wyraźnie określa że jednym z priorytetów jest wspieranie przejścia gospodarki województwa śląskiego na niskoemisyjną:

(...) OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

 1. Cel Tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, wg listy Priorytetów Inwestycyjnych:
 • 4.a. Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • 4.b. Wzrost efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw,
 • 4.c. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
 • 4.d. Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów,
 • 4.e. Zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji
 
 

Kontakt z nami


Adres e-mail : raciborz@e-pgn.pl

Adres korespondencyjny :

NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp.j.
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice

Arkadiusz Osicki, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: a.osicki@nowa-energia.pl

Tomasz Zieliński, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: t.zielinski@nowa-energia.pl

W Urzędzie Miasta w Raciborzu sprawą zajmuje się:

Pani Katarzyna Polak - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 75 50 776


Dziękujemy za współpracę