AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA RACIBÓRZ W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

 

 

Informacja o aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia ciepło ..."

 
 

Miasto Racibórz, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy Prawo Energetyczne, przystąpiło do opracowania aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
Zakres merytoryczny „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżącego zużycia nośników energii przez wszystkie grupy odbiorców (użytkowników energii) działających na terenie Gminy. Z drugiej strony niezbędne jest również oszacowanie przyszłego poziomu zużycia energii, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na terenie Miasta.

Wykonawcą aktualizacji Planu dla Miasta Raciborza jest firma NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.j., ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice www.nowa-energia.pl

 
 

 

Zakres założeń do planu zaopatrzenia w energię oraz procedura legislacyjna?

 


Projekty założeń i ich aktualizacje muszą spełniać wymagania określone w Ustawie Prawo Energetyczne tj. zawierać:

 • Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy (charakterystyka systemów energetycznych, bilans potrzeb energetycznych w zakresie: ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych oraz pozostałych nośników energii)
 • Diagnozę stanu środowiska,
 • Określenie stanu docelowego zaopatrzenia gminy w nośniki energetyczne (określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie nośników energii oraz przedstawienie potencjalnych efektów, propozycje rozwoju i modernizacji systemów energetycznych z uwzględnieniem prognozowanych potrzeb energetycznych gminy, ocena możliwości i propozycje wykorzystania odnawialnych zasobów energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, stan powietrza przy uwzględnieniu prognoz zużycia energii),
 • Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej;
 • Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
 • Określenie zakresu współpracy z innymi gminami,
 • Wskazania i rekomendacje odnośnie realizacji działań kierunkowych w oparciu o dostępne źródła pomocowego finansowania.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne z 1997r. Art. 19. Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. Ponadto Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
Rada Miasta uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

Przy opracowywaniu planu często rozszerza się zakres Planu określony przez Ustawę Prawo Energetyczne o inne przydatne elementy związane z zarządzaniem energią w gminie, takie jak:
 • analizy w zakresie prawidłowości doboru grup taryfowych oraz mocy umownych dla wszystkich sieciowych nośników energii (gazu, ciepła, energii elektrycznej) z określeniem potencjalnych oszczędności kosztów za te nośniki,
 • audyty energetyczne wybranych budynków użyteczności publicznej,
 • wdrożenie Systemu Zarządzania Energią dla obiektów będących majątkiem gminy,
 • raport – analiza zużycia oraz kosztów ciepła, energii elektrycznej i gazu ziemnego w obiektach użyteczności publicznej.
 
 

Kontakt z nami


Adres e-mail : raciborz@e-pgn.pl

Adres korespondencyjny :

NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp.j.
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice

W Urzędzie Miasta Racibórz sprawą zajmuje się:

Inspektor ds. energetycznych, telefon: 32 75 50 789, email: km4@um.raciborz.pl